odvetna

PODROČJA DELA

pisarna

PODROČJA DELA

1. Delovna razmerja in zaposlitev

Pokaži več
– sestavljanje splošnih aktov delodajalca
– sestavljanje pogodb o zaposlitvi in drugih delovnopravnih pogodb,
– izvedba postopkov v zvezi z rednimi in izrednimi odpovedmi pogodb o zaposlitvi ter zastopanje delodajalcev v sodnih postopkih v zvezi z zakonitostjo odpovedi pogodb o zaposlitvi,
– zastopanje delodajalcev v sodnih postopkih v zvezi z uveljavljanjem delovnopravnih zahtevkov,
– reševanje presežnih delavcev,
– izvedba disciplinskih postopkov,
– vlaganje tožb v zvezi z nezakonitostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zastopanje delavcev v postopkih v zvezi z obstojem delovnega razmerja,
– vlaganje tožb in zastopanje delavcev v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja (denarni zahtevki, kot so izplačilo plače, regresa, odpravnine, dodatkov, povračila stroškov, ter nedenarnih zahtevkov),
– zastopanje strank in svetovanje v kolektivnih delovnih sporih.

2. Socialne pravice

Pokaži več
– svetovanje in zastopanje v postopkih uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja in iz naslova drugih socialnih zavarovanj,
– zastopanje strank pred sodišči v zvezi z zahtevki iz socialnih zavarovanj.

3. Pogodbe

Pokaži več
– civilne pogodbe (kupoprodajne, darilne, podjemne itd.),
– gospodarske pogodbe (distribucijske, posredniške, faktoring pogodbe, pogodbe o odstopu terjatev, pogodbe o poslovnem sodelovanju, družbene pogodbe itd.),
– pogodbe s področja intelektualne lastnine (avtorske pogodbe, licenčne pogodbe itd.),
– dednopravne pogodbe (izročilne pogodbe, pogodbe o preužitku, pogodbe o dosmrtnem preživljanju),
– pravno pregledovanje in preverjanje pogodb.

4. Kazensko pravo in prekrški

Pokaži več
– zagovarjanje obdolžencev v kazenskih postopkih,
– zastopanje oškodovancev v kazenskih postopkih,
– vlaganje zasebnih kazenskih tožb,
– vlaganje obtožnih aktov v imenu oškodovanca kot tožilca,
– uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov v kazenskih postopkih (za povračilo škode, povzročene s kaznivim dejanjem),
– uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi neupravičenega pripora ali zapora od države (vljučno z vlaganjem tožb),
– zagovarjanje kršiteljev v postopkih zaradi prekrškov z vseh področij (cestnoprometni prekrški, prekrški s področja delovnega prava, prekrški s področja varovanja zdravja, prekrški s področja davkov in carin itd.),
– vlaganje ugovorov zoper plačilne naloge, vlaganje zahtev za sodno varstvo zoper odločbe o prekrških in plačilne naloge, vlaganje pritožb, vlaganje drugih pisanj v postopkih o prekrških,
– podajanje zagovorov.

5. Družinska razmerja

Pokaži več
– sestavljanje in vlaganje tožb in drugih vlog v zvezi z družinskimi razmerji (predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, tožba na razvezo zakonske zveze, tožba na ugotovitev očetovstva, tožba za izpodbijanje očetovstva, tožba v zvezi z varstvom in vzgojo otrok ter v zvezi s stiki z otroki, tožba zaradi preživljanja otrok ali zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja itd.),
– zastopanje strank v sodnih postopkih v zvezi z družinskimi razmerji,
– vlaganje tožb v zvezi s skupnim premoženjem,
– zastopanje strank v sodnih postopkih v zvezi s skupnim premoženjem,
– sestavljanje in pregledovanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja,
– sestavljanje in pregledovanje sporazumov o preživljanju otrok in zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja,
– sestavljanje in pregledovanje sporazumov o varstvu in vzgoji otrok ter stikih otrok s starši ali drugimi osebami,
– sestavljanje in pregledovanje predporočnih pogodb.

6. Nepremičnine

Pokaži več
– sestavljanje in pregledovanje pogodb v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin,
– svetovanje in zastopanje strank pri nakupu ali prodaji nepremičnin,
– sestavljanje in pregledovanje pogodb v zvezi s služnostmi ali drugimi stvarnimi pravicami na nepremičninah (npr. užitek, služnosti dostopa, služnosti postavitve komunalnih vodov, hipoteke, stvarna bremena),
– izvedba zemljiškoknjižnih postopkov v zvezi z vpisom lastninske pravice ali vpisam ali izbrisom drugih pravic na nepremičninah,
– zastopnaje strank v sodnih in izvensodnih postopkih v zvezi z varstvom lastninske pravice ali služnosti,
– zastopanje strank v posestnih ali mejnih sporih,
– zastopanje strank v postopkih za določitev nujne poti,
– usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in vodenje drugih postopkov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin,
– svetovanje in zastopanje v zvezi s stanovanjskimi, zakupnimi, najemnimi in drugimi pogodbenimi razmerji v zvezi z nepremičninami,
– zastopanje strank v postopkih za izpraznitev in izročitev nepremičnin.

7. Potrošniški spori

Pokaži več
– uveljavljanje zahtevkov iz naslova stvarnih ali pravnih napak,
– uveljavljanje garancijskih zahtevkov,
– zastopanje strank v sodnih postopkih v zvezi z izpodbijanjem neveljavnih pogodb ali v zvezi z ugotavljanjem ničnosti pogodb,
– svetovanje in zastopanje strank pri sklepanju poslov glede novih stanovanj oziroma stanovanjskih stavb,
– svetovanje in zastopanje strank v zvezi z drugimi potrošniškimi razmerji.

8. Odškodnine

Pokaži več
– uveljavljanje vseh vrst odškodninskih zahtevkov (poškodbe pri delu, prometne nesreče, poškodbe na igralih oziroma igriščih, padci na poledenelih ali spolzkih tleh, napadi domačih živali itd.),
– vlaganje odškodninskih tožb in zastopanje oškodovancev pred sodišči,
– zastopanje povzročiteljev v izvensodnih in sodnih postopkih za določitev odškodnine.

9. Dedovanje

Pokaži več
– svetovanje in zastopanje dedičev pri uveljavljanju pravic do dedovanja,
– svetovanje in zastopanje drugih upravičencev v okviru zapuščinskega postopka,
– sestavljanje dednopravnih pogodb,
– sestavljanje oporok,
– svetovanje glede ostalih dednopravnih razmerij.

10. Upravna razmerja

Pokaži več
– zastopanje strank v upravnih postopkih,
– sestavljanje in vlaganje vlog v upravnih postopkih,
– vlaganje pritožb zoper odločbe upravnih organov,
– vlaganje tožb pred Upravnim sodiščem in zastopanje strank v upravnih sporih,
– svetovanje in sestavljanje raznih pisanj in aktov v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti (npr. sestavljanje pravilnikov),
– svetovanje in strokovna pomoč upravnim organom in organom lokalnih skupnosti pri izdajanju prvostopenjskih in drugostopenjskih upravnih odločb.

11. Izvršbe

Pokaži več
– sestavljanje in elektronsko vlaganje izvršilnih predlogov (na podlagi verodostojne listine ali na podlagi izvršilnega naslova),
– sestavljanje in elektronsko vlaganje drugih vlog v izvršilnih postopkih,
– zastopanje upnikov v izvršilnih postopkih,
– zastopanje dolžnikov v izvršilnih postopkih,
– opravljanje poizvedb o dolžnikovem premoženjskem stanju (poizvedbe o transakcijskih računih, poizvedbe o zaposlitvi in višini prejemkov iz delovnega razmerja, poizvedbe o lastništvu motornih in drugih vozil ter plovil, poizvedbe o nepremičninah, poizvedbe o imetništvu vrednostnih papirjev itd.),
– zastopanje in svetovanje ter vlaganje vlog v postopkih za zavarovanje terjatev ter v postopkih s predhodnimi in začasnimi odredbami.

12. Stečajni postopki

Pokaži več
– vlaganje predlogov za stečaj in drugih vlog v stečajanih postopkih,
– vlaganje ugovorov zoper predloge za stečaj,
– vlaganje pritožb zoper sklepe o začetku stečaja,
– zastopanje in svetovanje upnikom v zvezi s stečajnimi postopki,
– zastopanje in svetovanje dolžnikom v zvezi s stečajnimi postopki.

13. Človekove pravice in ustavnopravna vprašanja

Pokaži več
– vlaganje ustavnih pritožb in drugih vlog zaradi kršitev človekovih pravic na Ustavno sodišče,
– zastopanje strank v postopkih pred Ustavnim sodiščem,
– vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonov in podzakonskih predpisov,
– vlaganje pritožb in drugih vlog na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu,
– zastopanje strank v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.